P R E U S    2019

Inscripció 50 euros. Inclou material didàctic, llibre + DVD + mp3.
S'abonarà en el moment de formalitzar la matrícula i serà vàlida indefinidament.CONDICIONS GENERALS i REGLAMENT :

-En Cursos Acadèmics Drets d’inscripció de 50 euros, inclou llibre + cd i material didàctic. Vàlids indefinidament. 

-Descompte del 10% en germans.

-Una unitat de classe lectiva dura 80 minuts.

-Les mensualitats seran per mesos calendaris. La no assistència a classe, no eximeix del pagament de la quota ni serà recuperable.

-Tots els pagaments es realitzaran per avançat dins dels 5 primers dies de cada mes, sense possibilitat de reemborsament sota cap concepte. Els rebuts domiciliats tornats s’abonaran, amb l’increment de les despeses bancàries corresponents.

-Els alumnes podran donar-se de baixa del curs en qualsevol moment, comunicant-ho 7 dies abans.

-Les classes que recaiguin en dies de festa o vacances de Nadal i Setmana Santa no seran recuperables.

-Si el nombre d’alumnes d’un grup quedés reduït a 2 o menys, l’escola es reserva el dret a reajustar o reduir l’horari per un altre.

-Totes les observacions, reclamacions, canvis d’horari, etc. S’hauran de tractar a la oficina i no amb el professorat.

-A la finalització de cada nivell i superat l’examen, l’alumne obtindrà el Diploma corresponent al Curs realitzat.

 Cursos Personalitzats : 

• Horari i freqüència convenida a l'inici. 
• Les classes es poden anul•lar només 24 hores abans, En el cas dels dilluns, s’han d’anul•lar dijous anterior.

• Cancel•lació per e-mail, a partir del moment de confirmació de recepció, i per telèfon dins l'horari d'oficina.

• Classes cancel•lades fora de termini o no assistència, No seran recuperables.

• Validesa màxima del Curs de 6 mesos.
• Els cursos són intransferibles i en cap cas es farà el reemborsament de les quantitats abonades.CONDICIONES GENERALES Y REGLAMENTO :

-Descuento del 10% en hermanos.

-Las mensualidades serán por meses calendarios. La no asistencia a clase, no exime del pago de la cuota ni será recuperable.

-Todos los pagos se realizaran por avanzado en los 5 primeros días de cada mes, sin posibilidad de reembolso.

-Los alumnos podrán darse de baja del curso en cualquier momento, comunicándolo 7 días antes.

-Las clases que recaigan en días festivos o vacaciones de Navidad y Semana Santa no serán recuperables.

-Si el número de alumnos de un grupo quedase reducido a 2 o menos, la escuela se reserva el derecho a reducir el horario.

-Todas las observaciones, reclamaciones, cambios de horario, etc. Se tratarán en la oficina y no con el profesor.

-Al final de cada nivel y superado el examen, el alumno obtendrá el Diploma correspondiente.
Cursos Personalizados :
· Las clases sólo se podrán anular 24 horas antes, en el caso de lunes, se han de anular el jueves anterior.
· Cancelación por e-mail, a partir del momento de confirmación de recepción y por teléfono en el horario de oficina.
· Las clases canceladas fuera de plazo o no asistencia, No serán recuperables.
· Validez máxima del Curso de 6 meses.
· Los cursos son intransferibles i en ningún caso se reembolsarán las cantidades abonadas.