PREUS  2020-21

Cursos Acadèmics: Inscripció 50 euros. Inclou material didàctic, llibre + CD + mp3.
S'abonarà en el moment de formalitzar la matrícula i serà vàlida indefinidament.


CONDICIONS GENERALS i REGLAMENT :


-Descompte del 10% en germans.

-Una classe lectiva dura 80 minuts.

-Les mensualitats seran per mesos calendaris. 

-Tots els pagaments es realitzaran per avançat dins dels 5 primers dies de cada mes.

-Podrà donar-se de baixa del curs en qualsevol moment, comunicant-ho 10 dies abans.

-Si el nombre d’alumnes d’un grup quedés reduït a 1, l’escola es reserva el dret a reajustar o reduir l’horari.

-Observacions, reclamacions, canvis d’horari, s’hauran de tractar a l'oficina i no amb el professor.

-A la finalització de cada nivell, l’alumne obtindrà el Diploma corresponent al Curs realitzat.


 Cursos Personalitzats : 

• Horari i freqüència convenida a l'inici. Les classes es podran anul•lar només 24 hores abans.

• Classes cancel•lades fora de termini o no assistència, no seran recuperables.

• Els cursos són intransferibles i no es farà el reemborsament de les quantitats abonades. 

• Validesa màxima del Curs de 6 mesos.