La clau del nostre èxit ...

és l’aplicació de normes i tècniques,  supervisades per un psicopedagog; que configura el nostre mètode d’ensenyament, segons 10 principis bàsics:

1. IMMERSIÓ. Professor natiu que utilitza el seu idioma.

2. DIRECTE. Un idioma només s’aprèn parlant-lo. Cal participar del procés d’aprenentatge.

3. SIMPLE. S’aprèn a través d’exemples. Exposició breu i molta pràctica.

4. REFORÇ. Ser sempre positiu en la correcció. Assumir que es cometen errors.

5. PSICOLOGIA. Fer sentir còmodes als alumnes i valorar les necessitats individuals.

6. DIAGNOSTIC. Grups homogenis. Verificar els coneixements previs sobre un tema.

7. PRÀCTICA. L'alumne parla tant como sigui possible i el professor el mínim.

8. PRODUCCIÓ. Rol play. Expressar opinions personals i utilitzar creativament el llenguatge.

9. CONSOLIDACIÓ. Utilitzar tècniques que facilitin la participació dels alumnes. 

10. MATERIAL DIDÀCTIC. Estructura els objectius a cada nivell i el progrés amb tests.

 

El nostre mètode directe

La prioritat és la comunicació a través de l'expressió oral.

L’idioma parlat s’utilitza com a vehicle d’aprenentatge. Els alumnes es concentren en l'expressió oral, posteriorment en la lectura i habilitats addicionals de comprensió auditiva i expressió escrita.

Els nostres professors utilitzen tres etapes: presentació, pràctica i producció. Cadascuna amb diferents tècniques i activitats didàctiques diferents, a fi que les classes siguin interessants. El temps dedicat a cada etapa pot variar en funció del vocabulari, tema o estructures gramaticals.

Presentació:

Serà tan breu como sigui possible.

El professor dirigeix i centra l'atenció: es presenten els nous continguts lingüístics, clarificant el significat i oferint exemples d'ús.

Es remarca la pronunciació i entonació correcta.

S'utilitzen preguntes directes per fer que els alumnes participin en el procés.

Pràctica:

En aquesta etapa, els alumnes exerciten els continguts lingüístics presentats en l'etapa de presentació, de forma controlada i guiada pel professor. L’objectiu és construir frases correctes en l’idioma que s’està aprenent.

La tasca del professor consisteix a incentivar i orientar els alumnes perquè parlin, a més de corregir els errors comesos en el nou idioma.

Els professors pretenen que tots els alumnes siguin capaços d’expressar-se, de forma segura, fluïda i automàtica.

Producció:

Una vegada els alumnes dominen les estructures de l'idioma, i són capaços de utilitzar-les de forma competent, arriba el moment de començar l'etapa de producció. Aquí, les activitats concedeixen més control sobre el que diuen i sobre com ho diuen. Ara es permet als alumnes utilitzar l’idioma de forma més creativa: combinant elements nous amb altres anteriors, parlant de sí mateix, representant situacions, expressant opinions o resolent problemes, entre d’altres, etc. Es remarca l’ús intel·ligent de l’idioma, abans que la simple repetició.


Extra Activities:

Online Grammar Exercices.

Online Learning English.

Write & Improve

1) Practise writing English
2) Get your grade in seconds
3) Look at the feedback and make changes
4) Keep improving!

Dictionary & Pronunciation.

Words Pronuntiation.

Text Pronuntiation.

Download Exam B1.