Extra activities:El nostre mètode directe:

La prioritat és la comunicació directa a través de l'expressió oral.

L’idioma parlat s’utilitza com a vehicle d’aprenentatge. Els alumnes es concentren en l'expressió oral, posteriorment en la lectura i habilitats addicionals de comprensió auditiva i expressió escrita.

Els nostres professors utilitzen tres etapes: presentació, pràctica i producció. Cadascuna amb diferents tècniques i activitats didàctiques diferents, a fi que les classes siguin interessants. El temps dedicat a cada etapa pot variar en funció del vocabulari, tema o estructures gramaticals.

Presentació:

La presentació serà tan breu como sigui possible.

El professor dirigeix i centra l'atenció: es presenten els nous continguts lingüístics, clarificant el significat i oferint exemples del seu ús.

Es remarca la pronunciació i entonació correcta.

S'utilitzen preguntes directes per fer que els alumnes participin en el procés.

Pràctica:

En aquesta etapa, els alumnes exerciten els continguts lingüístics presentats en l'etapa de presentació, de forma controlada i guiada pel professor. L’objectiu és construir frases correctes en l’idioma que s’està aprenent.

La tasca del professor consisteix a incentivar i orientar els alumnes perquè parlin, a més de corregir els errors comesos en el nou idioma.

Els professors pretenen que tots els alumnes siguin capaços d’expressar-se, de forma segura, fluïda i automàtica.

Producció:

Una vegada els alumnes dominen les estructures de l'idioma, i són capaços de utilitzar-les de forma competent, arriba el moment de començar l'etapa de producció. Aquí, les activitats concedeixen més control sobre el que diuen i sobre com ho diuen. Ara es permet als alumnes utilitzar l’idioma de forma més creativa: combinant elements nous amb altres anteriors, parlant de sí mateix, representant situacions, expressant opinions o resolent problemes, entre d’altres, etc. Es remarca l’ús intel·ligent de l’idioma, abans que la simple repetició.

La clau del nostre èxit ...    

és l’aplicació de normes i tècniques, elaborades i supervisades per un psicopedagog; que configura el nostre mètode d’ensenyament, segons els nostres 10 principis bàsics:

1. IMMERSIÓ. Professor natiu que utilitza el seu idioma. Res s’ha de traduir.

2. DIRECTE. Un idioma només s’aprèn parlant-lo. Centrar-se principalment en parlar i escoltar. Participar directament del procés d’aprenentatge.

3. SIMPLE. S’aprèn a través d’exemples, no amb explicacions gramaticals.

L’exposició del Professor es breu i la pràctica de l’alumne gran.

4. REFORÇ. Ser sempre positiu en la correcció. Assumir que es cometen errors.

5. PSICOLOGIA. El professor ha de fer sentir còmodes als alumnes i valorar les necessitats individuals.

6. DIAGNOSTIC. Formació de grups homogenis. Verificar els coneixements previs dels alumnes sobre un tema, abans de presentar material nou.

7. PRÀCTICA. Els alumnes tenen l’oportunitat de parlar tant como sigui possible. El professor ha reduït al mínim el seu discurs.

8. PRODUCCIÓ.  Els alumnes han de tenir l'oportunitat d'expressar opinions personals i utilitzar creativament el llenguatge en la fase de producció lliure.

9. CONSOLIDACIÓ. El professor utilitza diverses tècniques d’ensenyament: treball per parelles, rol play, … per mantenir la participació, l’interès i la motivació dels alumnes. Exercicis escrits com a deures.

10. MATERIAL DIDÀCTIC ACTUALITZAT PER ESTRUCTURAR EL CURS.

- Dóna principi i final, a més dirigeix cap a uns objectius clars a cada nivell.

- Permet saber on s’està en cada moment del procés d’aprenentatge.

- Permet treballar a casa els aspectes escrits, a classe es comenta i corregeix.

- El progrés es comprova amb proves escrites, exercicis i tests de progrés.


El temps de classe amb el professor s’ha de considerar una part en el programa d’aprenentatge de l’idioma. Aquest s’ha de completar amb altres activitats com llegir, escriure e-mails, parlar per telèfon, pel·lícules v.o.s., etc., segons les necessitats de cadascú. O bé, treballant amb el material online, d’autocorrecció a la nostra web.