P R E U S    2018 

     Drets d’inscripció 50 euros, inclou llibre + cd i material didàctic. Vàlida indefinidament. 

CONDICIONS GENERALS i REGLAMENT :

-Descompte del 10% en germans.

-Una unitat de classe lectiva dura 80 minuts.

-Les mensualitats seran per mesos calendaris. La no assistència a classe, no eximeix del pagament de la quota ni serà recuperable.

-Tots els pagaments es realitzaran per avançat dins dels 5 primers dies de cada mes, sense possibilitat de reemborsament sota cap concepte. Els rebuts domiciliats tornats s’abonaran, amb l’increment de les despeses bancàries corresponents.

-Els alumnes podran donar-se de baixa del curs en qualsevol moment, comunicant-ho 7 dies abans.

-Les classes que recaiguin en dies de festa o vacances de Nadal i Setmana Santa no seran recuperables.

-Si el nombre d’alumnes d’un grup quedés reduït a 2 o menys, l’escola es reserva el dret a reajustar o reduir l’horari per un altre.

-Totes les observacions, reclamacions, canvis d’horari, etc. S’hauran de tractar a la oficina i no amb el professorat.

-A la finalització de cada nivell i superat l’examen, l’alumne obtindrà el Diploma corresponent al Curs realitzat.


CONDICIONES GENERALES Y REGLAMENTO :

-Descuento del 10% en hermanos.

-Las mensualidades serán por meses calendarios. La no asistencia a clase, no exime del pago de la cuota ni será recuperable.

-Todos los pagos se realizaran por avanzado en los 5 primeros días de cada mes, sin posibilidad de reembolso. 

-Los alumnos podrán darse de baja del curso en cualquier momento, comunicándolo 7 días antes.

-Las clases que recaigan en días festivos o vacaciones de Navidad y Semana Santa no serán recuperables.

-Si el número de alumnos de un grupo quedase reducido a 2 o menos, la escuela se reserva el derecho a reducir el horario.

-Todas las observaciones, reclamaciones, cambios de horario, etc. Se tratarán en la oficina y no con el profesor.

-Al  final de cada nivel y superado el examen, el alumno obtendrá el Diploma correspondiente.